PRIVATLIVS, COOKIE- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Privatlivs-, Cookie- og Sikkerhedspolitik

Ved at benytte vores hjemmeside www.Renew.nu accepterer du følgende betingelser.

Persondatapolitik for behandling af kunde- og leverandøroplysninger Renew CVR nr. 29318964

1. Dataansvarlig Renew er dataansvarlig. Renew kontaktoplysninger er: up@e-potempa.dk, Bornholmsvej 10, 7400 Herning Att: Ulrik Potempa. Renew håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Renew indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter. Når en kunde, bestiller og køber én eller flere af Renew’ serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Renew, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Renew.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Renew afgiver til Renew i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Renew.

2. Renew indsamling af personoplysninger Person oplysninger indsamles af Renew på følgende vis:
• Når en kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Renew serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Renew.
• Fra B2B marked.
• Gennem browser cookies og web beacons.
• I forbindelse med brug af Renew digitale ydelser.
• Ved abonnement på Renew’ nyhedsbrev / blog
• Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
• Når leverandører indgår aftaler med Renew eller afgiver tilbud til Renew. Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger som Renew indsamler Renew indsamler følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikkepersonfølsomme oplysninger.
• Betalingskortoplysninger.
• Købshistorik samt andre digitale serviceydelser.
• Oplysninger fra Renew’ kundeundersøgelser.
• Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer
• Oplysninger fra Renew’ sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Renew.
• Browserinformationer.
• Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
• Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.
En kunde/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Renew’ yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Renew’ betjening/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om RENEW’ vilkår og betingelser samt Renew persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort I forbindelse med elektronisk betaling lagrer vi af sikkerhedsmæssige grunde ingen kreditkortoplysninger. Kun i betalingsøjeblikket skal der i et vist omfang overføres finansielle oplysninger til PBS. Dette sker med maksimale sikkerhedsforanstaltninger via en krypteret SSL- forbindelse efter forskrifter fra PBS.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen Renew indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Renew indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

• Behandling af leverandørers tilbud om samt salg af produkter og ydelser
• Opfyldelse af kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser/produkter
• Forbedring og udvikling af Renew’ serviceydelser.
• Tilpasning af Renew markedsføring og øvrige kommunikation.
• Analyse af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
• Tilpasning af Renew’ samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til kunder/leverandører.
• Opfyldelse af lovkrav

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen Renew vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Renew, som en kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler. Yderligere vil Renew behandle personoplysninger i forbindelse med afvikling af møder, indgåelse af leverandøraftaler. I nogle tilfælde vil Renew’ behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Renew forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for kundens/leverandørens (den registreredes) interesser. En sådan legitim interesse kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Renew og kvaliteten af Renew serviceydelser og produkter.

7. Den registreredes rettigheder Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder.

• En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Renew behandler om den registrerede.
• En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Renew har om den registrerede.
• En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Renew har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Renew ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Renew ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Renew har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Renew. Dette gælder ikke for oplysninger, som Renew er lovmæssigt forpligtede til at gemme, jf. afsnit ovenfor. Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Renew om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Renew er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Den registrerede kan også kontakte Renew, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Renew Skriftlig anmodning sendes til Renew, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1 Renew vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse. Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Renew vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Renew vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Renew tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger Renew beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Kun de personer/ansatte hos Renew, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil. Renew kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger. Renew tager løbende backup de registrerede personoplysninger. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Renew underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt Renew sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling. Renew benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. Renew indgår løbende databehandleraftaler med alle Renew’ leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandler sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger. Renew er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed. Renew sletter dine personoplysninger, når Renew lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 3 år fra sidste handling af kunde/leverandør.

10. Cookies Renew anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som browseren lægger på din pc. Den er ikke et program og kan ikke indeholde virus. Vi bruger cookies til: Personlige indstillinger og hjemmesidens funktionalitet: Fx i en kontakt-formular. Næste gang du udfylder formularen, gør cookien det nemmere for dig ved fx at foreslå dit navn, adresse eller mailadresse, når du begynder at taste. Vi kan ikke se denne cookie. Simpel statistik: Så vi kan forbedre hjemmesiden. Disse cookies fortæller os, hvilke sider der bliver besøgt mest, om din computer har besøgt os før (ud fra IP-adressen), hvilken browser og skærmopløsning, du bruger etc. Målrettet markedsføring: At vise annoncer ud fra din adfærd på vores og andres hjemmesider.

Ved klik på funktioner, der navigerer til andre websites (f.eks. sociale medier) har Renew ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der anvendes. I din browser kan du slette cookies, blokere for dem eller browseren kan bede om din accept. Se hvordan i de forskellige browsere på http://minecookies.org/

11. Klage Klage over Renew behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk 12. Opdatering Dette dokument vil løbende blive opdateret.

Kontakt ved tvivl
Ved tvivl bedes du rette henvendelse til Renew på tlf. 70 26 13 13 eller mail@e-potempa.dk. Du har ret til at få oplyst præcis hvilke personoplysninger vi behandler omkring dig. Du kan også høre mere til vores politik og cookies. Ved henvendelse kan du tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger om dig. Det er også muligt at rette eller slette fejlagtige oplysninger.